20. 5. 2021

Zpráva z jednání VÚR, 4. 5. 2021

Přítomní všichni členové výboru: Ing. arch. Zuzana Hamanová (předsedkyně), Bc. L. Herold, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. Z. Laciga, Ing. Richter, K. Poláková, Ing. arch. Jobová, RNDr. Radomír Palovský, JUDr. Tomáš Homola, Bc. Martin Slabý, za odbor územního rozvoje ÚMČ P5: Ing. arch. Kábrt

Přístup zájemcům z řad veřejnosti byl kvůli opatřením proti covidu-19 umožněn pouze online a jen těm, kteří si o účast požádali podle instrukcí na webu MČ. Zástupce Strany zelených byl také řádně přihlášen a byl evidován jako host.

BD Zahrady Hřebenka

Projekční skupina BOGLE Architects představila novou studii bytového domu na pozemcích parc. č. 4198/112, 4198/86 a 4198/53 v k.ú. Smíchov, přibližně tady. Projekt sledujeme už řadu let na Mapě horkých míst na stránce Zahrady Hřebenka.

Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako zastavitelné s funkcí OV-D. Dům má být terasový, zapuštěný ve svahu. Stupňovitě po dvou podlažích má kopírovat svah, horní okraj plochých střech se zelení nemá převýšit temeno svahu s původními stromy. Bude 6-patrový, v suterénu má být podzemní garáž s 26 parkovacími místy a relaxační zázemí (wellness), ve vyšších patrech má být 15 luxusních bytů. Terasy před byty mají sloužit jako zahrádky s květinami, keři nebo menšími stromy.

Koeficient podlahových ploch 1,1 bude poměrně vysoký v porovnání s okolní vilovou zástavbou. Podíl zeleně na rostlém terénu je uváděn 0,52. Na severu a západě mají být zachovány pruhy zeleně, které dům oddělí od sousedních staveb, zbývající plocha parcel bude zastavěna. Míra zastavění 50% převyšuje více než dvakrát obvyklé zastavění ve vilových lokalitách. Průčelí domu obrysově kopíruje ulici Na Hřebenkách, kam bude stavba dopravně připojena.

Projektanti návrh obhajovali jako citlivé řešení styčného území mezi výraznými stavbami bytových domů v ulici Na Hřebenkách a původních vil v ulicích Nad Klikovkou a Pod Hybšmankou. Zdůrazňovali soulad nové zeleně s lesoparkem na protější straně ulice.

Mezi členy VÚR se rozpoutala velmi živá diskuse. Ing. Laciga vznesl důrazné připomínky k některým výrokům odboru územního rozvoje (ing. Kábrta), že již k této stavbě bylo přijato závazné stanovisko MHMP. Uvedl, že stavba má neúměrně vysoký koeficient využití – pro výpočet neměla být uvažována zelená plocha u sousedního bytového domu XY Na Hřebenkách 815/124, mělo se posuzovat širší zastavěné území. Podmínečné zvýšení koeficientu není v souladu s funkcí OV-D, navrženou změnou územního plánu. Ing. Kábrt mluvil o systémové změně ÚP Z 2832, kterou je zrušena směrná část, takže lze upravit míru využití území. Ing. arch. Jobová namítla, že stavba nebude v souladu s urbanismem solitérních činžovních vil na jihovýchodní straně a odmítla podpořit zvýšení koeficientu. Někteří členové výboru žádali přesné stanovení stavební čáry, aby nedošlo narušení uliční čáry a zbyl dostatečný prostor pro chodník před domem. Umístění stavby a její provedení obhajoval Ing. arch. Vacek.

Přihlášeným občanům ze sousedství se nelíbil objem navrženého domu a příliš velký úbytek rostlé zeleně, vadil jim i způsob vedení územního řízení ze strany MHMP, zazněly jasné argumenty proti nadměrnému objemu stavby. Zástupce Zelených se do této diskuze nepřipojil, i když návrh zástavby považuje za nadměrný zásah do funkčního urbanistického celku.

Nakonec se členové VÚR na navrženém odstupu stavby od ulice shodli. Při hlasování VÚR většinově doporučil schválení návrhu výstavby dle prezentovaného projektu s tím, že investor bude spolupracovat na potřebných úpravách veřejných ploch navazujících na budoucí zástavbu.

BD Holečkova 1785/66

Předsedkyně výboru Z. Hamanová v tomto bodu ohlásila možný střet zájmů, neboť se bude projednávat návrh developerské firmy, v níž působí její manžel. Vedení schůze tedy převzal L. Herold.

Projektant stručně představil studii objemného šestipatrového domu na adrese Holečkova 1785/66 na pozemcích parc. č. 3628/1, 3628/2, 3629 v k. ú Smíchov přibližně tady. Dům by měl využívat území minimálně na úrovni OB-H. Byly prezentovány jen nekonkrétní pohledy na plánovaný objekt z několika velmi vzdálených míst, z nichž se nedalo usuzovat, jak bude stavba připojena na ulici, jaký bude odstup od okolních domů, jak by ovlivnil bydlení ve výše položené Mošnově ulici, atd.

K návrhu se nikdo nevyjádřil, VÚR se shodl na tom, že projednání záměru je nutné odložit, dokud nebudou k dispozici potřebné podklady. Výsledek hlasování: 10/0/1 (zdržela se Z. Hamanová).

Navrhovaná stavba je typickým příkladem intenzivního zahušťování města bez ohledu na okolní zástavbu a místní podmínky.

Strategie urbanizace Prahy 5

VÚR projednal připomínky MČ Praha 5 k některým změnám ÚP vlny 20 (Z 3385, Z 3388, Z 3389 a Z 3394). Jedná se o stále aktuální návrh textové části strategického plánu pro budoucí územní plán Prahy 5, resp. aktualizaci připomínek Prahy 5 k tomuto materiálu. Zpracováním připomínek byl výborem pověřen Ing. arch. Novotný, který citoval navržené znění některých textových částí, jimiž je údajně zaručeno zachování a zkvalitňování dosavadních městských parkových a lesních ploch, vytváření funkční dopravní infrastruktury a zachování kvalit bydlení ve zdejších vilových obytných lokalitách.

Do diskuze se za veřejnost a Stranu zelených přihlásil Ing. Kocman. Vyjádřil obavu, že rozsah zástavby často překračuje možnosti dopravní infrastruktury, bez níž město nemůže zajišťovat kvalitní životní funkce. Týká se to obou dnes projednávaných stavebních projektů. Nadměrné zahušťování města se již stává precedentem, který ohrožuje tradičně dobré životní podmínky v naší městské části i „lukrativnost“ celého území.

Výbor ujistil přítomné účastníky, že nepřipustí narušení životních funkcí města a že bude chránit kvality dosavadní městské zeleně.

Ing. Karel Kocman
RNDr. Drahomír Bárta