10. 5. 2017

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Vzdělávací institut Praha, s. r. o. chtěl na pozemku usedlosti Hřebenka postavit vysokoškolské „vzdělávací středisko“, které nápadně připomínalo rodinný dům.

Vzdělávací institut Praha, s. r. o. se stal dne 16. 10. 2015 vlastníkem pozemků parc. č. 3367 a 3368, k. ú. Smíchov, které koupil v opakované dražbě od bývalého likvidátora Bytového podniku Praha 5, státního podniku v likvidaci. Uvedené pozemky nemají vlastní přístupovou a příjezdovou cestu a z tohoto důvodu požádala společnost o bezplatné zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemcích parc.č. 3361,3366 a 3364, k,.ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5. Dne 10.11.2016 zaslal Vzdělávací institut Praha, s. r. o. novou žádost, ve které navrhl úhradu za zřízení věcného břemene na 300 000 Kč.

Institut představil dne 25. 10. 2016 na jednání Výboru územního rozvoje ZMČ P5 projekt stavby administrativní budovy na výše uvedených pozemcích. Předmětné pozemky jsou součástí zapsané kulturní památky původního barokního viničního domu „Usedlost Hřebenka“ (č. ÚSKP: 40351/1-1392), přičemž její součástí jsou i předmětné pozemky ve vlastnictví institutu. Výbor s návrhem stavby vyslovil nesouhlas a jedním z důvodů byla skutečnost, že navrhovaná stavba není v souladu s památkovou ochranou Usedlosti Hřebenka v majetku Hl. m. Prahy, svěřeného Městské části Praha 5.

Institut si byl již při koupi pozemků vědom, že kupuje pozemky parc. č. 3367 a 3368, aniž by na ně měl zajištěn přístup z veřejné cesty a před nabytím pozemků se tuto situaci nepokoušel řešit. Spoléhal se jen na to, že mu Městská část Praha 5 umožní přes svůj pozemek přístup, popř. že mu bude přístup povolen soudním rozhodnutím. Uzavření smlouvy o zřízení nezbytné cesty nebylo doporučeno, neboť by došlo k trvalému a nevratnému zatížení nemovitostí, které byly svěřeny Hl. m. Praha Městské části Praha 5.

Výbor územního rozvoje městské části Praha 5 na svém jednání dne 25. 10. 2016 přijal ve věci: „Vysokoškolské vzdělávací středisko, spojené ÚŘ a SP, návrh stavby vysokoškolského vzdělávacího střediska na pozemcích parc. č. 3368, 3361, 3366 v k. ú. Smíchov pro potřeby Vzdělávacího institutu Praha, s. r. o.“ toto usnesení:
Výbor územního rozvoje městské části Praha 5
I. Nesouhlasí
1. se záměrem umístění stavby z důvodu nedoložení trvalého přístupu z veřejné komunikace, nedoložení souhlasu OPP MHMP a nedoložení souhlasu HZS.
II. Konstatuje
1. že v ÚP je plocha vyhrazena VV a záměr přesvědčivě neprokazuje, že uvedený objekt může této funkci skutečně sloužit.
III. Doporučuje
1. zachovat celý komplex památkově chráněné vily Hřebenka v původně navržené podobě včetně zahrad a nedoplňovat jej další zástavbou.
Hlasování 8/0/0

Vzdělávací institut se pokusil získat přístup na své pozemky a podal žádost o zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemcích parc. č. 3361 a 3366. Rada MČ Praha 5 dne 10. 5. 2017 žádost neschválila.

Celá kauza nakonec končí dne 21. 6. 2017 rozhodnutím Rady MČ Praha 5 podat Vzdělávacímu institutu výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor. Institut porušil podmínky nájemní smlouvy tím, že pronajal část prostor advokátovi JUDr. Ondřeji Sovákovi, a advokátní činnost nebyla v účelu nájmu. A jak se na to přišlo, že institut porušuje smlouvu? Advokát chtěl zřejmě institutu pomoci a zaslal dne 23. 5. 2017 Městské části P5 Žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou si vyžádal znalecký posudek MČ Praha 5 na stanovení hodnoty služebnosti cesty a stezky a  jejich geometrický plán. Použil při tom hlavičkový papír s adresou shodnou s institutem.

Odkazy na další informace

Wikipedie: Hřebenka
Památkovýkatalog.cz: Usedlost Hřebenka
Praga-magica.blog.cz: Hřebenka

Významné události a dokumenty

01.04.2020 RMČ P5: Odmítá nárok Vzdělávacího institutu Praha s. r. o. a schvaluje podání návrhu na vydání platebního rozkazu
21.06.2017 Praha5.cz: Usnesení Rady MČ P5 – Podání výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor – Vzdělávací institut Praha s.r.o., Švédská 107/39, Praha 5
10.05.2017 Praha5.cz: Usnesení Rady MČ P5 – Zřízení služebnosti ve prospěch Vzdělávacího institutu Praha s. r. o., která spočívá v právu chůze a jízdy na části pozemků parc. č. 3361 a 3366, k. ú. Smíchov

Fotogalerie

Autor: Mgr. Martina Pokorná