window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

9. 4. 2015

Poslední aktualizace: 16.07.2021

Kde to je? Podívejte se na mapu.

V prudkém svahu mezi ulicemi Pod Stadiony a Nad Palatou chce majitel pozemků parc. č. 3790/1, 3789 a 3765 v k. ú. Smíchov, firma J.P.W., s. r. o., postavit pětipodlažní bytový dům s 25 byty a garážovým stáním pro 41 aut. Projekt je poznamenán vážnými pochybnostmi.

Pozemky firma získala od Magistrátu hl. města Prahy v roce 2005 ve výběrovém řízení, jehož výslovnou podmínkou bylo, že budou použity na výstavbu maximálně dvou rodinných domků. Toto omezení ovlivnilo vysoutěženou cenu – pro obytný dům by byla jistě výrazně vyšší.

Firma ale podmínky kupní smlouvy nedodržela a již v září 2008 získala územní rozhodnutí na pětipodlažní bytový dům. Jak to, že stavební úřad takové územní rozhodnutí vydal?

Investor pak ve 2-leté lhůtě nepodal žádost o stavební povolení, takže územní rozhodnutí pozbylo platnosti a musel požádat znovu. Stavební úřad MČ Praha 5 dne 11.9.2013 zahájil nové řízení o umístění stavby a přes námitky několika účastníků vydal nové územní rozhodnutí dne 24. 3. 2014. Účastníci se odvolali k Magistrátu hl. města Prahy, který o odvolání dosud nerozhodl.

Hlavní námitky účastníků řízení:

  • Investor nedodržel podmínky, za kterých pozemek koupil.
  • Prudká stráň a málo stabilní podloží jsou pro výstavbu víceposchoďového domu nevhodné – prokazuje to doklad z MHMP i odborný posudek, podle něhož při zakládání stavby “hrozí nebezpečí sesuvů.“
  • Svah je v těch místech tak prudký, že nejnižší podlaží novostavby s podzemními garážemi by bylo v úrovni třetího podlaží dvojice domů čp. 2656 a 2657 ve spodní ulici Nad Palatou. Obyvatelé těchto domů se cítí ohroženi případným požárem, protože úzký svažitý prostor mezi jejich domy a novostavbou, do kterého vedou jejich jediné únikové cesty po pavlačích, by byl pro požární techniku zcela nepřístupný.
  • Část stavby má být realizována na pozemku ve vlastnictví MHMP, k němuž investor nemá kupní ani nájemní smlouvu.
  • Část stavby zasahuje do ochranného pásma vysokotlakého plynovodu a má dokonce stát přímo nad plynovodem, kde obecně nesmí být vůbec nic, ani porost s kořeny hlubšími než 20 cm. Navzdory tomu vlastník plynovodu, Pražská plynárenská a.s., dal k umístění stavby souhlas.

Stavební úřad MČ Praha 5 k těmto problémům nepřihlíží a umožňuje investorovi stavět „za každou cenu“.

Odkazy na další informace

Petr Lopour: Informace ohledně plánované stavby „Pod Stadiony – bytový dům“ (24. 3. 2015)

Významné události a dokumenty

16.07.2021 Stavební úřad MČ P5: Územní rozhodnutí
13.05.2021 Stavební úřad MČ P5: Oznámení o doplnění podkladů a pokračování územního řízení
23.04.2020 Stavební úřad MČ P5: Oznámení o zahájení územního řízení
28.04.2014 Z. Michálková: Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby „Pod Stadiony – bytový dům“ (6 MB)
28.04.2014 manželé Lopourovi: Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby „Pod Stadiony – bytový dům“
24.03.2014 Úřad MČ P5 – Odbor stavební a infrastruktury: Územní rozhodnutí
05.03.2013 Hasičský záchranný sbor HMP: Souhlasné stanovisko k dokumentaci pro územní řízení
27.02.2013 Pražská plynárenská Distribuce, a.s. : Souhlasné vyjádření k dokumentaci pro územní řízení
14.07.2005 MHMP: Potvrzení, že pozemky lze zastavět pouze rodinnými domy
25.06.2005 BD Vltava II:  Upozornění na negativní geologickou situaci pozemků a vážné ohrožení statiky domů
20.05.2005 MHMP: Vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků parc. č. 3765, 3789 a 3790
Kritéria výběru – pouze pro zástavbu rodinnými domy

Fotogalerie

Autor: RNDr. Drahomír Bárta