window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

20. 6. 2017

Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou

19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 6. 2017

Ing. Pavel Richter, starosta MČ P5

Věc: Chybějící analýza stávající vybavenosti sídliště Barrandov

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci nezvěstné analýzy stávající vybavenosti sídliště Barrandov.

Stavební úřad vydal pod č. j. MC05 16625/2017 rozhodnutí o umístění stavby “BARRANDOV KASKÁDY – 1. etapa – objekty F, G, H, I”, ve kterém je uvedeno také vypořádání námitek.

Námitky upozorňovaly na rozpor s územním plánem:

  • Stavba v ploše SV nerespektuje požadovaný podíl jednotlivých funkcí a jedná se v podstatě o monofunkční čistě obytné využití. Poměr 98,4 %, který de facto znamená jiné funkční využití – čistě obytné, není možné povolit ani jako výjimečné přípustné využití. Takový postup by byl nepřípustným obcházením závazného územního plánu a stanoveného regulativu polyfunkčního využití dané lokality. I při výjimečně připuštění vyššího než 60% podílu kapacity jedné z přípustných funkcí musí dle regulativu zůstat zachováno smíšené funkční využití.
  • Stavba významně narušuje rovnováhu mezi jednotlivými funkcemi ve prospěch obytné funkce na úkor doplňkových funkcí, a to nejen ve funkční ploše SV-H, ale v celém území.

Stavební úřad vypořádal námitky poukazující na rozpor s územním plánem v případě schvalování výjimečné přípustnosti nebo nízkého procenta ve prospěch nebytové funkce stejnou formulací na straně 19, 36, 46, 51, 60 a 69, kde je uvedeno, že: “Podle dokumentace záměru, která byla zpracována autorizovanými osobami, byla kapacita nebytových ploch zjištěna na základě analýzy stávající vybavenosti sídliště Barrandov a zejména s ohledem na množství dlouhodobě nevyužitých stávajících kapacit a byl tak vyhodnocen jejich reálný podíl na celé funkční ploše.”

Ptám se Vás, pane starosto:

  • Kdy Rada MČ Praha 5 schválila a vyhlásila výběrové řízení na “analýzu stávající vybavenosti sídliště Barrandov” zmiňovanou stavebním úřadem?
  • Kde je v seznamu veřejných zakázek MČ Praha veřejná zakázka na vypracování analýzu zveřejněna?
  • Kdo výběrové řízení na veřejnou zakázku na pořízení analýzy vyhrál?
  • Kdy zveřejní Rada MČ analýzu, aby byla k dispozici zastupitelům i občanům
  • Pokud MČ nezadala vypracování této analýzy, kdo ji vypracoval?
  • Pokud “analýzu stávající vybavenosti sídliště Barrandov” vypracoval investor stavby nebo jeho subdodavatel, proč ji používá v argumentaci Stavební úřad a nepoužívá nezávislou analýzu?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 20. 6. 2017

Odpověď na interpelaci