window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

23. 5. 2021

Jednání Výboru pro životní prostředí MČ Praha 5 ze dne 13. května 2021.

_____________________________________

Kontrola úkolů:

ÚKOL: Rada městské části (MČ) souhlasila s dalším monitoringem skládky Motol za ~227 tis. včetně průběžného informování o výsledcích, do konce roku navrhne Odbor správy veřejného prostranství a zeleně další postup. Budoucnost skládky se bude řešit na schůzce zástupců MČ s radním hl. m. Praha Hlubučkem, osloveno bylo také Ministerstvo životního prostředí a další experti na sanaci podobných skládek.

ÚKOL: Jednání o revitalizaci Prokopského jezírka – bude rovněž součástí schůzky s radním HMP Hlubučkem.

ÚKOL: Jednat o zachování VKP Spiritka.

26. dubna proběhlo jednání s majitelem části pozemků p. Cirhanem – za HMP se účastnili radní Hlaváček a Hlubuček a za Prahu 5 zastupitelé Doležal (ODS) a Hamanová (STAN), byla projednaná směna pozemků podle návrhu p. Cirhana: HMP by mělo Spiritku a okolí, p. Cirhan by získal území mezi Podbělohorskou a Císařkou, kde se však nedá stavět, změny plánu jsou zastaveny.

ÚKOL: Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) – předseda výboru Vejmelka předloží VŽP ke schválení.

ÚKOL: Projednat kácení stromů v ulici U Blaženky.

Řešení stížnosti Spolku pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku v Praze 5, který nebyl na kácení včas upozorněn: vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Kučera uvedl, že stížnost ještě není vyřešena, podle správního řádu má úřad 60 dní, podle všeho došlo k „procesnímu“ pochybení.

____________________________________

Informace vedoucí odboru OSP (Odbor správy veřejného prostranství a zeleně)

Park s kavárnou na Dívčích hradech – stavební úřad schválil záměr

Hřiště pod Žvahovem – čeká se na stavební povolení

Plácek v Hlubočepech – OSP chodí na kontrolní dny, chodník by zasahoval do silnice, nejspíš nebude realizován, odběr vody z potoka na herní prvky nebyl povolen: OSP si od Lesů HMP stanovisko vyžádala + možná není voda hygienicky vyhovující

Čínský pavilon – měl by být dokončen k 31. květnu

Sídliště Barrandov – proběhne výsadba 35 stromů v rámci projektu Ozelenění a ochlazování ulic Prahy 5

____________________________________

Problematika kácení stromů

Kácení u Blaženky

Stížnost spolku Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně (EHSONF), který nebyl obeslán s informací o kácení – odbor odpověděl – spolek zaslal doplňující informace – i toto neobeslání byla chyba – vedoucí Odboru ochrany životního prostředí inicioval kontrolu veškerých generálních žádostí místních spolků o informaci o kácení, aby se toto již neopakovalo. Přesto odbor trvá na tom, že u Blaženky by i přes účast spolků v řízení – pokud by o něm byly zpraveni včas – ke kácení každopádně došlo.

Dotaz p. Vidmarové o dalším kácení, na něž nebyl její spolek upozorněn – odbor slíbil vyřídit.

Zastupitel Brenčič (ODS): podle vyjádření TSK si podali žádost z vlastní iniciativy na základě posouzení arboristy, ne kohokoliv dalšího.

Kauzu podrobně sledujeme na stránce U Blaženky západ.

Informace o dalších káceních:

Žádost spol. FORTE s r.o.: velmi zvláštní zkušenosti už v minulosti; pozemek přes 10 hektarů od Motolské skládky k Plzeňské, žádali o úpravu pozemku, navážka 2.2 mil. m3, poté žádali o navezení pouze 1 mil. m3, teď chtějí kácet na celém pozemku, aby mohli vytvořit rekreační území. Firma sídlí na Kypru, s vkladem 150 mil. Na pozemek má pohledávky v celkové výši 4 miliardy od PPF. K žádosti není doložen žádný projekt ani dendrologický průzkum. Odbor žádost přerušil a vyžádali si další náležitosti (projekt, posudek atd.) podle zákona. Na území se vyskytuje mnoho vzácných živočichů. Předsedovi výboru bylo uloženo sledovat vývoj žádosti společnosti FORTE. (Zástupci odboru budou informovat o kácení pravidelně.)

____________________________________

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+

Po schválení strategie na červnovém zastupitelstvu bude realizována mj. nová organizační struktura úřadu.

Sestavení strategie řídila osmičlenná řídící skupina jmenovaná radou.

27. května proběhne veřejné setkání: představení dokumentu. V červnu setkávání v konkrétních lokalitách, vždy dvě sousední, představení projektů v místě.

Strategie: analytická část vytvořena mj. na základě ankety (2.300 lidí) a SWOT analýzy.

Aplikace strategie: opatření v zásobníku – ten se jednou ročně uzavře (duben), vytvoří se akční plán, který bude schválen komisí strategického řízení, finančním výborem a zastupitelstvem – poté probíhá monitoring plnění akčního plánu. Je tedy možnost navrhovat nové podněty.

Zastupitel Cuhra (KDU) navrhuje změnit prioritu sanace Motolské skládky v zásobníku opatření strategie na „nezbytná“, nikoliv pouze „důležitá“.

____________________________________

Info: Spiritka

Spiritka byla projednána. Kauzu podrobně sledujeme už řadu let na stránce Spiritka.

 

Pod Majerovic

Současný majitel pozemku zahrádkářské osady Prokopské údolí má údajně projekt na zahrádkářskou osadu „švýcarského typu“, předseda osady p. Baubín vyzval majitele k prezentaci projektu.

Odbor správy veřejného prostranství vyzval k nápravě skládky na pozemku, Odbor životního prostředí provedl místní šetření a poslal na magistrát – ten je přesvědčen, že je věc v kompetenci Prahy 5, ČIŽP podnět poslal opět na Odbor ŽP, předseda výboru Vejmelka po dohodě se starostkou budou jednat ještě s právníkem o tom, který odbor má situaci řešit a jak.

Kauzu podrobně sledujeme už řadu let na stránce Pod Majerovic.

____________________________________

Klimatický plán hlavního města Prahy

Předseda výbory Vejmelka navrhuje projednat konkrétní opatření Prahy 5 směřující k naplnění cílů klimatického plánu na červnovém zasedání výboru.

Zastupitel Cuhra (KDU) navrhuje sběr podnětů od členů i nečlenů výboru prostřednictvím předsedy výboru a poté samostatně jednání v říjnu pouze o projektech a opatřeních.

Na HMP za Prahu 5 v tuto chvíli posláno 5 projektů: Revitalizace parku Chaplinovo náměstí na Barrandově a parku Pod Kavalírkou, zateplení školek apod. – projekty připravené pro rok 2021.

____________________________________

Různé

Tvrzení fy CWI – viz např. Developer podmiňuje prodej části pozemků v Nádražní ulici odstraněním uzávěry pro své projekty – podle developera CWI Praha 5 nekoná a ohrožuje tak realizaci výstavby Smíchov City / Smíchovského nádraží – tvrzení se nezakládá na pravdě, bude reagovat starostka.

Zástavba na Šmukýřce – zahušťování stabilizovaného území – stížnosti místních, stavební odbor připravuje námitku.

Trnkovo náměstí – příprava projektu revitalizace.

Výstavba na Skalce – komunikace – stížnosti obyvatel.

Zapsala Hana Heringová, hana.heringova (at) gmail.