21. 12. 2014

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Podle katastru nemovitostí je firma A a C Příbram, s. r. o. vlastníkem zalesněných svahů nad Jinonickou ulicí, parcel

Parcela Druh pozemku – způsob využití Výměra
č. 1107 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště 202 m2
č. 1108 zahrada 670 m2
č. 1109 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště 186 m2
č. 1110 zahrada 743 m2
č. 1111 zahrada 1191 m2
č. 1112 zahrada 219 m2
č. 1113 zahrada 1829 m2
č. 2027 zahrada 192 m2
celkem * 5232 m2

Ve skutečnosti už po stavbách (které zabíraly jen asi 7% celkové plochy) ani zahradách nezůstaly žádné stopy a celé území je od roku 1991 součástí Přírodního parku Košíře-Motol. Jeho funkci a ochranu definuje Nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy takto:

§ 15
Omezení využití území přírodních parků
(1) Krajinný ráz celého území přírodního parku je chráněn před činnostmi snižujícími jeho estetickou a přírodní kvalitu, harmonické měřítko a vztahy v rámci krajiny, kterou tvoří prostor formovaný terénními útvary, údolími vodotečí, lesními komplexy, plochami rybníků a mokřadních společenstev, jakož i dalšími ekologicky významnými segmenty krajiny včetně rozptýlené zeleně a dřevin rostoucích mimo les.
(2) Na území přírodních parků nelze umisťovat nové stavby s výjimkou staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále s výjimkou dostavby podle odstavce 3.
(3) Na území přírodních parků se připouští pouze dostavba stávajících sídelních útvarů, prováděná v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, a to za podmínky, že nenaruší charakter lokality a bude plně respektovat jak její architektonicko-urbanistické hodnoty a kulturní identitu, tak osobité krajinné a přírodní znaky včetně zachovaných pohledových horizontů, typických siluet jednotlivých panoramatických plánů krajinných dominant a podobné charakteristiky místa i oblasti. Sídelním útvarem se rozumí každá jednotka osídlení, která tvoří uzavřený, od jiných jednotek osídlení prostorově oddělený útvar.

Ani územní plán Prahy neumožňuje na těchto pozemcích stavět. Ale vlastník nyní žádá o změnu „funkčního využití ploch“ LR (lesní porosty) na OB (čistě obytné). A netají své záměry – na ploše 5 627 m2 (což je ještě o 400 m2 víc, než má ve vlastnictví!?) připravuje stavební projekt Bytové domy Jinonická.

Podnět k pořízení změny územního plánu se dostal do V. vlny Celopražsky významných změn a dostal tam pracovní číslo 200. Nepodpořila jej Komise pro územní plán (KUP), ale podpořil jej Výbor pro územní rozvoj (VURM) a v květnu 2014 jej schválila rada i zastupitelstvo hlavního města Prahy pod vedením primátora a radního pro územní rozvoj Tomáše Hudečka (TOP 09). V závěru roku 2014 se tedy projednává už návrh zadání změny s označením Z 2899.

S touto změnou nelze souhlasit. Přírodní park a jeho zelené plochy jsou nezbytné pro trvale udržitelné přijatelné životní podmínky v Praze 5. Rozsáhlá výstavba by zcela změnila přírodní ráz krajiny. Odřízla by východní část přírodního parku od rozsáhlejší západní části (zahrnující kopec Vidouli a okolí), což by znemožnilo migraci živočichů a vedlo by to k jejich degeneraci a zániku.

Zastavení této změny požaduje řada obyvatel Prahy 5 a podporuje je i nové vedení radnice.

Odkazy na další informace

Obecné informace o „celopražsky významných“ změnách územního plánu a jejich V. vlně
Návrh zadání změny Z 2899

Významné události a dokumenty

13.10.2016 VURM: VURM souhlasí s návrhem zadání změny Z 2899/00
20.06.2016 KUP (Komise Rady hl. m. Prahy): doporučuje schválit návrh zadání změny č. Z 2899/00
03.01.2015 Lidovky.cz: Praha 5 odmítá změny v územním plánu. Nechce nové bytové domy
22.12.2014 Drahomír Bárta: Námitky proti návrhu zadání změny Z 2899 ÚP hl. města Prahy
18.12.2014 Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí: Námitky proti změnám ÚP
17.12.2014 Obyvatelky domu Jinonická 22: Připomínky k návrhu zadání změny územního plánu č.  Z 2899
prosinec 2014: Dagmar Šormová: Nesouhlas s navrženou změnou územního plánu Z 2899

Fotogalerie

 

Autor: RNDr. Drahomír Bárta